Докторант Калина Ганева

 

Email: kalinatganeva@gmail.com

Академична длъжност: Докторант 

Научна степен: Магистър

Образование:

От 2014 Докторант по социология в Нов български университет, Департамент „Философия и социология“. Тема на дисертацията: Нови форми на социална солидарност: социалните мрежи като условие за конституиране на доверие.

2012 – 2014 Магистър в програма „Език и публичност. Философски и социологически подходи“ в Нов български университет

2007 – 2011 Бакалавър по социология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2002 – 2007 Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“

Основни изследователски интереси в областта на: гражданска активност, граждански мобилизации, образование, социални неравенства, качествени методи

Допълнителни изследователски интереси в областта на: социални мрежи, дигитални медии, глобализационни теории, социална солидарност и доверие, властови механизми и отношения

Възможност за експертиза в областта на: образование, социални неравенства, гражданска активност и мобилизации, качествени методи

Преподавателски интереси в областта на: образование, социални неравенства, гражданска активност и мобилизации, качествени методи

Обществена дейност: Ротаракт клуб София

Участие в национални и международни проекти:

2010 – „Изграждане на отсечката на Газопровод „Набуко“ на територията на Република България“ към Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ и Набуко Газ Пайплайн България ЕООД

2009 – 2010 – „От гражданско образование към граждански компетентности“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, България

Публикации:  

Студии и статии:

(2014) „Сирийската криза“ в България или как Facebook конституира граждански обединения. Социологически проблеми, 1-2, стр. 261 - 275