Докторант Теодора Христова

 

Email: teodoraxristova@abv.bg

Академична длъжност: Докторант

Научна степен: Магистър

Образование:

От 2014 докторант по социология в Нов български университет, департамент „Философия и социология“. Тема на дисертацията: „Идентичност и поведение на личността в социалните мрежи“.

2011-2013 Магистър по Маркетинг, Университет за национално и световно стопанство

2007-2011 Бакалавър по Социология, Университет за национално и световно стопанство

2002 – 2007 Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”

Основни изследователски интереси в областта на: Социални мрежи, Качествени и количествени методи, Социални движения, Стратификация; Модернизация и развитие, Глобализация, Идентичност

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Стигма и дискриминация, Социология на труда, Икономическа социология, Потребление, Културна промяна, Градска бедност, Отклоняващо се поведение

Възможности за експертиза в областта на: Kоличествени методи

Преподавателски интереси в областта на: Kоличествени методи,Стратификация и неравенство, Социология на труда, Социология на потреблението

 

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

2007- 2011 Член на Клуба на социолога, към УНСС

 

По-важни публикации:

 „Влияние на социалните мрежи върху социалния капитал“,в „Социологически проблеми” 3-4 (под печат), 2015

„Национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки “НАГЛАСИ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ”,в  „Социологически проблеми” 3-4 (под печат), 2015