Гл. ас. д-р Сергей Стефанов

Гл. ас. д-р Сергей Стефанов

Академична длъжност: Главен асистент

Научна степен: Доктор

Образование:

  • 2001-2005 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, гр. София, специалност Философия, бакалавър
  • 2005-2007 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, гр. София, Философски факултет, магистър по средновековна философия и култура


Основни изследователски интереси в областта на: 
история на философията, средновековна философия, антична философия, естетика

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

средновековна култура, антична култура

Възможности за експертиза в областта на:
история на философията

Преподавателски интереси в областта на: 
антична и средновековна философия

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

  • Член на редколегията на електронна рубрика за рецензии на ФХСИ-София

По-важни публикации:

  • Стефанов, С., Крепости и рицарство, списание Критика и хуманизъм, бр. 24/2007
  • Стефанов, С., Мястото на “въплътената радост”във философията на Марсилио Фичино, списание Философски форум, бр. (16) 1/2008
  • Стефанов, С., За ренесансовата философия ab initio, списание Философия, бр.3/2009
  • Стефанов, С., Понятието “биващо” между метафизиката и теологията, списание Архив за средновековна философия и култура, свитък ХV, С. 2009
  • Стефанов, С., “Prisca theologia” и “magia naturalis” като нюанси на ренесансовата неоплатоническа култура, в Архив за средновековна философия и култура, свитък ХVІІ, С. 2011