Докторант Ася Маркова

Докторант Ася Маркова

Образование:

  • От 2009 Докторант по философия в Нов български университет, Департамент „Философия и социология“. Тема на дисертацията: Достойнство и човешки възможности. Нормативни ориентири за достойното тратиране на хора с ментални увреждания 
  • 2009 Магистър в програма „Философия, език, комуникация“ в Нов български университет.
  • 2005г Бакалавър по философия в Нов Български университет

Основни изследователски интереси в областта на: Пост-аналитична философия, морална философия, политическа философия, социална философия.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Human Development and Cappability approach.

Възможности за експертиза в областта на: Проблеми на справедливостта и признанието в различни практики и институции. Политики на човешко развитие; Социално включване.


Преподавателски интереси в областта на: изследователските интереси посочени по-горе.Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

  • 2011-2013 Член на Human Development and Cappability Asociation

Участие в национални и международни проекти:

  • Какво значат думите в България? В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика, НБУ-София. Проектът е финансиран от фонд „Научни изследвания". 


По-важни публикации:

  • Маркова, Ася. Философия на практиката при Лудвиг Витгенщайн. в сп. Критика и хуманизъм, кн.31, бр.1/2010.
  • Markova, Asya. The Concept of Dignity in the Capability Approach. A Personalist Perspective. in: Values of the Human Person. Contemporary Chalanges. (2011). Ed. Michaela Pop,Publishing House of the University of Bucharest. p 277-286