Доц. д-р Анна Бешкова

Доц. д-р Анна Бешкова

Академична длъжност: доцент


Научна степен: доктор

Образование: философия (логика) в СУ „Св. Климент Охридски”

Основни изследователски интереси в областта на: аналитична философия, логика

Преподавателски интереси в областта на: аналитична философия, логика

Участие в национални и международни проекти:

 • (2011-2012) - член на екип на проекта "Конвенции и интенции в теория на значението", финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
 • (2010-2011) - ръководител на проекта "Логическата образованост", финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
 • (2009-2011) - член на екип на проекта "Какво означават думите в България? В търсене на интегрален философски подход към езика", финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Департамент "Философия и социология" на НБУ
 • (2006-2017) - член на екип на проекта "Проблеми във философията на логиката от средата и втората половина на 20 век", финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Публикации:

Монографии:

 • 2012. Електронен учебник по философия (част Логика), МВБУ, Ботевград, ISBN 978-954-9432-55-8.
 • 2011. Бешкова, А. Електронен учебник по философия за МВБУ, 2011
 • 2010. Бешкова, А., Полименов, Т., Латинов, Е. (съст.) Аналитичната философия, София, сп. Критика и хуманизъм, кн. 31, бр. 1.
  2008. Бешкова, А., Полименов, Т., Моллов, Б., Латинов, Е. (съст. и прев.) Философия на логиката. Късна аналитична философия, София, Изток-Запад.
 • 2003. Бешкова, А., Полименов, Т., Моллов, Б., Латинов, Е. Философия на логиката. Ранна аналитична философия: Готлоб Фреге, Бъртранд Ръсел, Джордж е. Мур, Лудвиг Витгенщайн, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • 2002. Логика - учебно помагало за средното училище (в съавторство с В. Стефанов, А. Рашева, Е. Латинов, В. Бузов), София: Немезида, ISBN 954-9615-46-4. [Глави: 11 (с. 146-165), 18 (с. 234-251)].
 • 2002. Логика за 9 клас (в съавторство с Л. Лазарова), София: Просвета, ISBN 978-954-01-1195-7 [Глави: 2(10-14), 3(15-19), 5(23-28), 6(29-32), 7(33-38), 9(45-48), 13(65-67)].

Статии:

 • Бешкова, А.: "Предикат ли е съществуването?", в: сп. Философски алтернативи, кн. 31, бр. 1/2011, с. 99-106.
 • Бешкова, А.: "Обратът към реализма и началото на аналитичната философия", в: сп. Критика и Хуманизъм (Аналитичната Философия), кн. 31, бр. 1/2010, с. 37-47.
 • Бешкова, А.: "Критиката на психологизма и разбирането за природата на съждението в 'Записки по логика' на Спиридон Казанджиев (1934 г.)", в: Данков, Е. (съст.) Перспективи и наследство на философията в България, том 1, Велико Търново, УИ ВТУ,  2009, с. 237-246.
 • Бешкова, А.: "Върху понятието за логически предмет", в: Логиката във времето (сборник, посветен на доц. Недялко Мерджанов) София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 70-77.
 • Бешкова, А.: „Ръсел за логическите обекти (1903 – 1912) ”, в: сп. Философия, бр. 5 – 6/2008, с. 64-73.Бешкова, А.: "Екстензионалната теория за обозначаването в Принципи на математиката", в: Логика и наука, (ред. Марков, С.), Велико Търново, УИ ВТУ, 2008, с. 66-79.
 • Бешкова, А.: "Пропозиции и термини в Принципи на математиката", в: сп. Философия, бр. 3/2007, с. 60-68.А. Beskova, T. Polimenov, J. Latinov, "A szükségszerűség logikai szempontból" ("Необходимостта от логическа гледна точка", унг.) в: сп. Pro philosophia füzetek, бр. 4, 2005.
 • Бешкова, А.: "Теорията за определените описания и влиянието й върху Логико-философски трактат", в: Стойчева, М. (съст.): Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия. Научна конференция, посветена на 115 години от рождението му. София: КУТУ, 2005, с. 136-149.Бешкова, А.: "За историческите основания на делението de dicto и de re", в: Христов, И. (съст.): Философски четения – Пловдив 2004. София: ИК "Лик", (2005), с. 148-154.

Преводи:

 • Russell, B.: Introduction to Mathematical Philosophy, ch. 15, 16, 17, 18, в: Russell, B.: Introduction to Mathematical Philosophy, London: George Allen & Unwin, 1995. в: Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", (2003), с. 84-126. 
 • Russell, B.: "On Denoting", от: Russell, B.: "On Denoting", Mind, vol. XIV, 1905. в: Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", (2003), с. 69-83. 
 • Strawson, P.:  "On referring", "За реферирането" в: Философия на логиката II. Съст. и прев. от Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с. 130-155.
 • Donnellan, K.: "Reference and Definite Descriptions", "Референция и определени описания" в: Философия на логиката II. Съст. и прев. от Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с. 174-182.
 • Strawson, P, Grice, P.:  "In Defense of a Dogma", "В защита на една догма" в: Философия на логиката II. Съст. и прев. от Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с. 156-172.
 • Searle, J.: "Proper Names", "Собствени имена" в: Философия на логиката II. Съст. и прев. от Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с. 173-181.
 • Russell, B.: "What I lived for", от Russell, B.: Autobiography, "За какво живях" в: сп. Философия, бр. 3-4, (2008), пр. Бешкова, А., Полименов, T. 
 • Russell, B.: "Introduction to Tractatus Logico-Philosophicus", в: сп. Философия, бр. 5, (2008), пр. Бешкова, А. 
 • Russell, B.: The Problems of Philosophy, ch. 15 "The Value of Philosophy" в: сп. Философия, (2011), пр. Бешкова, А.

Научна редакция:

 • Кинг, Дж. Питър, Сто философи, София, Кибея, (2008)
 • Латинов, Е.,Символна логика, София, Изток-Запад, (2010)