Доц. д-р Тодор Христов

Доц. д-р Тодор Христов

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Образование: висше, филология,социология, СУ “Св. Климент Охридски”

Основни изследователски интереси в областта на: изследвания на властта, критическа теория и постколониалните изследвания

Преподавателски интереси в областта на: теория на литературата, подходи към изследването на визуалната култура, теория на словесното художествено творчество, литературната власт, литература и национализъм

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): 

 • Член на Институт за критически социални изследвания

Участие в национални и международни проекти:

 • Misrepresentative Democracy: Legislative Actions against Political Misrepresentation in Post-1989 Bulgaria, изследване по проект Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies, Център за академични изследвания - София, (стипендиант за 2008-2009)
 • Интегриране на младите учени от областта на социалните науки в европейското научно пространство’, проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема “Подкрепа за развитието на млади учени, докторанти и постдокторанти” на МОН BG051PO001/07/3.3-02, договор 62/17.06.2008, 2008-2010 (технически секретар).
 • Легитимиране на социалните неравенства в съвременното българско общество, подпроект на “Изследователски център по социални науки – устойчивост на изследванията във висшето образование”, 2006 г., финансиран от Научно-изследователски сектор на СУ “св. Климент Охридски”, 2006 (ръководител).
 • “Social Inequality and Why It Matters for the Economic and Democratic Development of Europe and Its Citizens: Post-Communist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective”, STREP проект по VІ РП, координиран от Оксфордския университет, договор №028920, 2006-2008 (координатор на работната група за desk research за България)
 • “Национални стереотипи, национална идентичност и приемане на другите: вътрешнокултурна перспектива”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” по договор ТК-НИ-1603/2006, 2006-2008 (член на работната група)
 • “Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания», финансиран от Фонд “Научни изследвания” по договор ОХН 1402/2004, 2004-2006 (участник)
 • The Sofia Academic NEXUS: `How to think about the Balkans: Culture, Region, Identities`, проект на Център за академични изследвания (стипендиант за 2002-2003)

Специализации в чужбина:

 • Проблеми на управлението в нова Европа. Институт по международна социология, Гориция (Италия), 2005, 1 месец
 • Визуалната култура днес. Централноевропейски университет, Будапеща, 2003, 1 месец
 • Теория и история след обрата към изследване на културата. Централноевропейски университет, Будапеща, 2001, 1 месец

Публикации:

Книги:

 • Христов, Тодор. Свобода и суверенитет в Априлското въстание. Извор: София, ФХСИ/Изток-Запад, 2013
 • Христов, Тодор. Литературността. Алтера: София, 2009
 • Христов, Тодор. Отвъд идентичността. Извор: София, 2008
 • Христов, Тодор. Легитимирането на държавната власт и селските бунтове от 1900 г. Извор: София, 2007
 • Христов, Тодор. „Отвличането на авторското право в мрежата”. Дичев, И., Ю. Роне ред. Нова културна геометрия: Уеб-мрежовици, култур-бракониери, кибер-агитатори. София: Изток-Запад, 2012.
 • Христов, Тодор. „Литературата като дар”. Кунчева, Р. ред. 2012. Маргиналното в литературата, София: ИК „Боян Пенев”

Статии:

 • Hristov, Todor. „Staging the Balkans: Balkan Presentations at the World’s Columbian Exhibition”. CAS Working Paper Series 2007 1: 3-24
 • Христов, Тодор. „Граници на литературността”. Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”. Факултет по славянски филологии. Т. 96-97. УИ “Св. Климент Охридски”: София, 2007, с. 203-254
 • Христов, Тодор. „Единствата на теорията”. В: Кунчева, Р. ред.,Литературознанието на ХХ в, София: „Боян Пенев”, 2012.
 • Христов, Тодор. „Самокритиката, отнемането и субективната истина”. Социологически проблеми 2010 3-4: 262-269
 • Христов, Тодор. „Цифровите неравенства”. Социологически проблеми 2008 3-4: 149-157
 • Христов, Тодор. „Интерпретация на историята, литература и / или дискурсивни практики”. Критика и хуманизъм 2009 292: 47-62, ISSN 0861-1718 в съавторство с Ивелина Иванова
 • Христов, Тодор. „Диалози с мълчанието на литературата”. Български език и литература 2007:6
 • Христов, Тодор. „Извън редното литературознание Манифест”. В: Николчина, М. и др. съст. Не съм от тях: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Никола Георгиев и 60 години Катедра по теория на литературата. УИ “Св. Климент Охридски”: София, 2009, 499-508
 • Hristov, Todor. „Is Multiculturalism Multicultural?” In: Kaneva, S. ed. 2007. Philosophy Bridging Values and Cultures: Universal, Regional, National Values in United Europe. Sofia: Institute for Philosophical Research, 258-65, в съавторство с Ивелина Иванова
 • Христов, Тодор. „Културни политики и културна стойност”. В: Българската култура – между държавата и пазара. София: ИФИ-БАН, 2008, в съавторство с Ивелина Иванова, с. 353-360
 • Диалози с мълчанието на литературата. Български език и литература 2007: 622. Войни за зависимост: Социологическият империализъм и съпротивата на културните изследвания. Социологически проблеми 2007 1-2: 122-13023. 
 • Българската идентичност на сцената на чикагското световно изложение. В: Богомилова, Н., Димитрова, Н. (съст.) Балканската културна матрица и европейският проект. (Фабер: Велико Търново, 2007), с. 186-203
 • Новогодишна биополитика. Социологически проблеми 2006 1-2: 102-120
 • От съставителите: Биополитика и биоетика. Социологически проблеми 2006 1-2: 5-6; в съавторство с Мартин Канушев
 • Всекидневното легитимиране на държавната власт. Социологически проблеми 2005 1-2: 131-147
 • Недисциплинарни възпитателни форми в българската култура. В: Морал и социализация на младежите в България: Трета национална конференция по етика. (Фабер: София, 2006), с. 56-62, в съавторство с Ивелина Иванова
 • Мишел дьо Серто и проблемът за историческата интерпретация. В: Историческата наука в България – състояние и перспективи. (Институт по история: София, 2006), с. 114-121, в съавторство с Ивелина Иванова 
 • Животът и смъртта на Елка от “Гераците”. В: Да отгледаш смисъл: Сборник в чест на Радосвет Коларов. (ИЦ “Боян Пенев”: София, 2004), с. 280-7 
 • Надзор и наказание в българската възрожденска литература. В: Идентичности, отражения, игри: Сборник в чест на 60-годишнината на професор Симеон Хаджикосев. (УИ “св. Климент Охридски”, 2004), с. 491-8
 • Остраностяването от семиотична гледна точка. В: Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ в. (Факел: София, 2003), с. 25-30
 • Разпознаването на себе си като друг у Петър Мутафчиев. В: Проблемът Изток – Запад в историческа перспектива. (АИ “Марин Дринов”: София, 2003), с. 72-88 (в съавторство с Ивелина Иванова)
 • Смъртта на деконструкцията. В: Литературата 2002 16: 149-159
 • За международното положение в литературата. В: Коментар, интерпретация, възможности за четене. (УИ “св. Климент Охридски” : София, 2001), с. 240-247
 • Разногласието у Паисий. В: Да мислим Другото: Образи, стереотипи, кризи. (Кралица Маб: София, 2001), с. 35-50 
 • Първи стихотворци, или теорията на литературата на практика. В: Краят на хилядолетието: Носталгии, раздели, надежди. (УИ “св. Климент Охридски” : София, 2000), с. 186-191
 • За тревожното литературознание. Култура, 12.07.2006, с. 3
 • Единствата на теорията, публикуван на 19.10.2008
 • Литературоведският нихилизъм, публикуван на 19.10.2008
 • За Ролан Барт и фотографията. Електронно списание LiterNet 2004: 7 (56) (http://liternet.bg/publish11/t_hristov/bart.htm, посетен на 11.07.2004)
 • Сметта на недоволството, или как с малки стъпки се предизвикват големи бунтове. Свят и дипломация 2005 11:942. Политическата контраАтака. Литературен вестник 2005 13:9

Избрани преводи:

 • Гарфинкъл, Х. Изследвания по етнометодология. КХ: София, 2005
 • Чоу, Р. Протестантската етничност и духът на капитализма. Социологически проблеми 2006: 2
 • Дал, Р. Демокрацията и нейните критици. КХ: София, 2005 (редактор)
 • Нозик, Р. Държава, анархия, утопия. КХ: София, 2005 (редактор)