Гл. ас. д-р Полина Михова

Гл. ас. д-р Полина Михова

Академична длъжност: главен асистент

Образование: доктор на НБУ

Основни изследователски интереси в областта на: Телемедицина, mHealth, Стандарти в областта на медицинската информатика, Здравна информатика, Здравни информационни системи, Електронно здравеопазване, Електронно здравно досие

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
бази данни в медицината, информационни системи с приложение в различни медицински  и здравни аспекти

Възможности за експертиза в областта на: Телемедицина,  Електронно здравеопазване, Информационни системи  в медицината и здравеопазването

Преподавателски интереси в областта на: Работа с информационни източници, Науките за здравето, Медицинска информатика

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): Член на ISfTeH, АISfTeH, Балканско медицинско сдружение, International Association of CyberPsychology, Training, and Rehabilitation (iACToR), American Telemedicine Association, American Society for Cybernetics, Italian @ e-Health society 

Участие в национални и международни проекти:

 •  Участие в изследователски проект към МОН, фонд Научни изследвания - "Какво значат думите в България? В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика" е ДИД 02/7 от 17.12.2009г.
 • Участие в ПРОЕКТ на Министерството на образованието, младежта и науката “Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища” – обучение по английски език – придобита диплома номер за ниво на език
 • Спечелен проект пред фирма ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС ЕАД - ДФНИ-Б01/0017 „Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъстонаселени райони”

По-важни публикации:

 • CD „Годишник - том 2/2006” - CD „Годишник, том 8/ 2012, съставителство и редакция, техническ оформление и участие с публикации
 • "Картинен терминологичен речник по биоинформатика", автори: Ж.Винарова, П.Михова, ISBN 978-954-535-457-1, НБУ, София, 2007
 • „История на медицинската кибернетика”, автори: Ж.Винарова, П.Михова, ISBN -13: 978-954-535-345-7, изд. НБУ, София, 2007
 • Учебно помагало CD „Компютърни приложения за избрани ревматоидни заболявания”, автори: И.Пенджуров, П.Михова, ISBN 13: 978-954-535-468-7, НБУ, София 2008
 • Учебник "Медицинска информатика", ISBN 13:  978-954-535-515-8,  Ж.Винарова, П.Михова, изд. НБУ, София, 2008
 • CD “Информационен мениджмънт в медицината”, съставители: Ж.Винарова, П.Михова, ISBN 978-954-535-517-2, НБУ, София
 • Учебник "Електронно здравеопазване", ISBN 13:978-954-516-910-6,  Ж.Винарова, П.Михова, Ст.Тонев, А.Петков, изд. Летера, София, 2009
 • Филмова дискография – 15 DVD учебни филма, ISBN 13:  978-954-516-910-6,  Ж.Винарова, П.Михова, София, 2009
 • CD “Регламенти за използване на информационни източници”, автори: Ж.Винарова, П.Михова,ISBN 978-954-535-678-0, НБУ, София, 2011
 • CD „Кръгла маса и Workshop „Профилактичната телемедицина”, автори: П.Михова, Ж.Винарова, ,ISBN 978-954-535-684-1, НБУ, София, 2011
 • редколегия: В.Боянова, Г.Сачанска, П.Михова, ISBN -13: 978-954-535-344-9, изд. НБУ, София, 2012, http://ebox.nbu.bg/medbio12/
 • CD „Регламенти и стандарти в медицината”, редколегия: Ж.Винарова, Г.Сачанска, П.Михова, А.Петков, съставител: П.Михова, ISBN 978-954-535-752-7, изд. НБУ, София, 2012, http://ebox.nbu.bg/med13/
 • Bilingual digital textbook “Information technologies in medicine and healthcare”, A.Vladzymyrskyy, P.Mihova. I.Pendzhurov, ISBN 978-954-535-755-8, NBU, 2012 


Някои по-важни статии:

 • Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, One Telemedical Solution in Bulgaria, Lecture Notes in Computer Science, Artificial Intelligence in Medicine, Springer Berlin / Heidelberg, ISSN0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online), Volume 5651/2009, p. 196-200
 • Vinarova J., P.Mihova, “The profession “medical informatician”, «Medical and health science journal», International research journal, VOL 4, 2010, ISSN 1804-8884 (Print), http://www.pieb.cz/en/submission.html
 • Mihova P., Telemedicine in Bulgaria, Latin American Journal of Telehealth, VOL 1, No2, 2010, ISSN: 2175-2990, http://cetes.medicina.ufmg.br/revista/index.php/rlat/index
 • Mihova P., Telemedical solutions - practical approach in Bulgaria, Telemedicine Techniques and Applications, ISBN 978-953-307-354-5, Book edited by: G.Graschew, St. Rakowsky, Intech, 2011, p413-438
 • Mihova P., I.Penjurov, Systematic review of medical software solutions in BG, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 9, №2, 2011 
 • Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, Interactive methods of education in eHealth, First Armenian International Congress on Telemedicine and ehealth “Armtеlemed: road to the future”,  Erevan, 14-16 October, 2011, ISBN 978-9939-67-046-1
 • Mihova P., J.Vinarova, Experimental study on education methods in ehealth, IADIS International Conference e-Society 2012, 10-13 March 2012, Berlin, ISBN: 978-972-8939-67-0
 • Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, Specialized Information systems in medicine – authors exploitattion results, Archives of Balkan Medical Union, Celsius Pub. House., ISSN: 1584-9244, 2012
 • Mihova P., I.Penjurov, Information technologies and development disorders, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 10, №1, 2012 
 • Mihova P., I. Pendzhurov, J. Vinarova, Telemedical solutions in the field of biomechanics, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN: 0861-6663