Конкурси

Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, професионално направление 2.3. Философия.

13.11.2013 г.

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 2.3. Философия.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 69/06.08.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Сергей Валериев Стефанов
Научно жури, назначено със заповед № К-84/26.09.2013 г. на ректора на НБУ в състав: 
1. проф. д-р Христо Петков Тодоров –  професионално направление 2.3. Философия, НБУ;
2. доц. д-р Лидия Димитрова Денкова – професионално направление 2.3. Философия, НБУ;
3. доц. д-р Димитър Милчев Вацов – професионално направление 2.3. Философия, НБУ;
4. проф. Атанас Костов Стаматов, д.н. –  професионално направление 2.3. Философия, МГУ „Св. Иван Рилски;
5. проф. Олег Георгиев Георгиев, д.н. – професионално направление 2.3. Философия, СУ „Св. Климент Охридски“;
Резерви: 
1.проф. Владимир Николаев Градев, д.н – професионално направление 2.3. Философия, НБУ;
2.проф. Добрин Петков Тодоров, д.н. – професионално направление 2.3. Философия, МГУ „Св. Иван Рилски“.

Прочетете подробно »

Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, професионално направление 2.3. Философия.

26.06.2013 г.

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един професор, професионално направление 2.3. Философия.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 14/12.02.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235, 028110215.
Кандидат по конкурса:
доц. д-р Лидия Димитрова Денкова (резюмесписък с публикации)
Научно жури, назначено със заповед № К-66/27.03.2013 г. на ректора на НБУ в състав: 
1. проф. д-р Христо Петков Тодоров – 2.3. Философия (съвременни философски учения), НБУ, (рецензия);
2. проф. Владимир Николаев Градев, д.н. – 2.3. Философия (история на философията), НБУ, (становище);
3. доц. д-р Димитър Милчев Вацов – 2.3. Философия (съвременни философски учения), НБУ, (становище);
4. проф. Цочо Христов Бояджиев, д.н. – 2.3. Философия (история на философията), СУ „Св. Климент Охридски“, (становище);
5. проф. Петя Запрянова Янева, д.н. – 2.1. Филология (класически езици), СУ „Св. Климент Охридски“, (становище);
6. проф. Анастас Георгиев Герджиков, д.н. – 2.1. Филология (литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия), СУ „Св. Климент Охридски“, (рецензия);
7. проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев – 2.3. Философия (философия на културата, политиката, правото и икономиката), СУ „Св. Климент Охридски“, (рецензия).
Резерви:
доц. д-р Мартин Стефанов Канушев – 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология), НБУ;
проф. Стилиян Йотов Йотов, д.н. – 2.3. Философия (история на философията), СУ „Св. Климент Охридски“.
Заключително заседание на Научното жури:
26 юни 2013 г. от 16:20 часа в зала 310, 1-ви корпус.

Прочетете подробно »

Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, професионално направление 2.3. Философия.

21.09.2012 г.

Нов български университет обявява следния конкурс за:един доцент, професионално направление 2.3. Философия.

Кандидат по конкурса  за доцент в професионално направление 2.3. Философия:
д-р Ясен Захариев Захариев, (резюме).
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № К-39/21.06.2012 г. в състав:
1. проф. д-р Христо Петков Тодоров, 2.3.Философия, НБУ, (рецензия);
2. доц. д-р Димитър Милчев Вацов, 2.3.Философия, НБУ, (становище);
3. доц. д-р Лидия Димитрова Денкова, 2.3.Философия, НБУ, (становище);
4. проф. Атанас Костов Стаматов, дфн, 2.3.Философия, Минно-геоложки университет, София, (становище);
5. проф. Нина Иванова Димитрова, дфн, 2.3.Философия, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, (рецензия);
6. проф. Добрин Петков Тодоров, дфн, 2.3.Философия, Минно-геоложки университет, София, (становище);
7. доц. д-р Венцислав Георгиев Кулов, 2.3.Философия, УНСС, (становище)
Заключително заседание на Научното жури:
21 септември 2012 г. от 16:20 часа в зала 131 на 1-ви корпус.

Прочетете подробно »

Нов български университет обявява следните конкурс за: един главен асистент, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология).

14.09.2012 г.

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология).

Конкурса е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 39/22.05.2012 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 216, тел. 8110236, 8110216.
Кандидат по конкурса в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология):
д-р Теодора Иванчева Карамелска.
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № К-38/21.06.2012 г. в състав:
1. проф. Георги Фотев Георгиев, д.с.н, 3.1.Социология, антропология и науки за културата, НБУ;
2. доц. д-р Мартин Стефанов Канушев, 3.1.Социология, антропология и науки за културата, НБУ;
3. проф. Кольо Видев Коев, д.с.н. , 3.1.Социология, антропология и науки за културата, НБУ;
4. доц. д-р Светла Йовчева Колева, 3.1.Социология, антропология и науки за културата, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН;
5. доц. д-р Даниела Любенова Колева, 3.1.Социология, антропология и науки за културата, СУ.
Заключително заседание на Научното жури:
14 септември 2012 г. от 9:40 часа в зала 116 на 1-ви корпус.

Прочетете подробно »