Нов български университет обявява следните конкурс за: един главен асистент, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология).

14.09.2012 г.

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология).

Конкурса е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 39/22.05.2012 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 216, тел. 8110236, 8110216.
Кандидат по конкурса в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология):
д-р Теодора Иванчева Карамелска.
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № К-38/21.06.2012 г. в състав:
1. проф. Георги Фотев Георгиев, д.с.н, 3.1.Социология, антропология и науки за културата, НБУ;
2. доц. д-р Мартин Стефанов Канушев, 3.1.Социология, антропология и науки за културата, НБУ;
3. проф. Кольо Видев Коев, д.с.н. , 3.1.Социология, антропология и науки за културата, НБУ;
4. доц. д-р Светла Йовчева Колева, 3.1.Социология, антропология и науки за културата, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН;
5. доц. д-р Даниела Любенова Колева, 3.1.Социология, антропология и науки за културата, СУ.
Заключително заседание на Научното жури:
14 септември 2012 г. от 9:40 часа в зала 116 на 1-ви корпус.