Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, професионално направление 2.3. Философия.

21.09.2012 г.

Нов български университет обявява следния конкурс за:един доцент, професионално направление 2.3. Философия.

Кандидат по конкурса  за доцент в професионално направление 2.3. Философия:
д-р Ясен Захариев Захариев, (резюме).
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № К-39/21.06.2012 г. в състав:
1. проф. д-р Христо Петков Тодоров, 2.3.Философия, НБУ, (рецензия);
2. доц. д-р Димитър Милчев Вацов, 2.3.Философия, НБУ, (становище);
3. доц. д-р Лидия Димитрова Денкова, 2.3.Философия, НБУ, (становище);
4. проф. Атанас Костов Стаматов, дфн, 2.3.Философия, Минно-геоложки университет, София, (становище);
5. проф. Нина Иванова Димитрова, дфн, 2.3.Философия, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, (рецензия);
6. проф. Добрин Петков Тодоров, дфн, 2.3.Философия, Минно-геоложки университет, София, (становище);
7. доц. д-р Венцислав Георгиев Кулов, 2.3.Философия, УНСС, (становище)
Заключително заседание на Научното жури:
21 септември 2012 г. от 16:20 часа в зала 131 на 1-ви корпус.