Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, професионално направление 2.3. Философия.

13.11.2013 г.

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 2.3. Философия.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 69/06.08.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Сергей Валериев Стефанов
Научно жури, назначено със заповед № К-84/26.09.2013 г. на ректора на НБУ в състав: 
1. проф. д-р Христо Петков Тодоров –  професионално направление 2.3. Философия, НБУ;
2. доц. д-р Лидия Димитрова Денкова – професионално направление 2.3. Философия, НБУ;
3. доц. д-р Димитър Милчев Вацов – професионално направление 2.3. Философия, НБУ;
4. проф. Атанас Костов Стаматов, д.н. –  професионално направление 2.3. Философия, МГУ „Св. Иван Рилски;
5. проф. Олег Георгиев Георгиев, д.н. – професионално направление 2.3. Философия, СУ „Св. Климент Охридски“;
Резерви: 
1.проф. Владимир Николаев Градев, д.н – професионално направление 2.3. Философия, НБУ;
2.проф. Добрин Петков Тодоров, д.н. – професионално направление 2.3. Философия, МГУ „Св. Иван Рилски“.