Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, професионално направление 2.3. Философия.

26.06.2013 г.

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един професор, професионално направление 2.3. Философия.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 14/12.02.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235, 028110215.
Кандидат по конкурса:
доц. д-р Лидия Димитрова Денкова (резюмесписък с публикации)
Научно жури, назначено със заповед № К-66/27.03.2013 г. на ректора на НБУ в състав: 
1. проф. д-р Христо Петков Тодоров – 2.3. Философия (съвременни философски учения), НБУ, (рецензия);
2. проф. Владимир Николаев Градев, д.н. – 2.3. Философия (история на философията), НБУ, (становище);
3. доц. д-р Димитър Милчев Вацов – 2.3. Философия (съвременни философски учения), НБУ, (становище);
4. проф. Цочо Христов Бояджиев, д.н. – 2.3. Философия (история на философията), СУ „Св. Климент Охридски“, (становище);
5. проф. Петя Запрянова Янева, д.н. – 2.1. Филология (класически езици), СУ „Св. Климент Охридски“, (становище);
6. проф. Анастас Георгиев Герджиков, д.н. – 2.1. Филология (литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия), СУ „Св. Климент Охридски“, (рецензия);
7. проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев – 2.3. Философия (философия на културата, политиката, правото и икономиката), СУ „Св. Климент Охридски“, (рецензия).
Резерви:
доц. д-р Мартин Стефанов Канушев – 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология), НБУ;
проф. Стилиян Йотов Йотов, д.н. – 2.3. Философия (история на философията), СУ „Св. Климент Охридски“.
Заключително заседание на Научното жури:
26 юни 2013 г. от 16:20 часа в зала 310, 1-ви корпус.