Прием в майнър програма "Философия"

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя основни компетенции по философия – както в плана на историята на философията, така и за съвременното й състояние. Програмата е четири семестриална. Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност философия, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма. През първия семестър на  minor-програмата-втора специалност се получават компетенции в областта на метафизиката и античната философия. През втория семестър се получават познания в областта теорията на познанието и модерната философия. През третия и четвъртия семестър програмата е фокусирана върху практическата философия (философия на морала и политиката и естетика), както и върху най-съвременните философски направления и проблеми. Целта на обучението е да създаде у студентите комплексно и достатъчно задълбочено знание за основни моменти в историята и съвременното състояние на философията, което да им служи като обща методологическа и аналитична култура, приложима в различни области на обществения и научния живот.