Прием в БП "Социология"

             Прием в бакалавърска програма Социология

Обучението в програма „Социология“ е насочено към съвременните общества и динамичните процеси на техните трансформации. Предлаганите в програмата курсове формират в студентите специализирани знания за основни социологически традиции и умения за интерпретация на комплексни социални проблеми – както в национален, така и в и съпоставителен ракурс.


Преподаването съчетава теоретичната подготовка с провеждането на емпирични социологически изследвания, усвояването на количествени и качествени методи за анализ на данни и използването на съвременни модели при работа със статистическа информация.

Програмата предлага възможности за международен студентски обмен с редица престижни университети в Германия и Франция, както и за извънаудиторно обучение в Лабораторията по социология на НБУ, стажове в социологически и маркетингови агенции, неправителствени организации, медии и др.