Прием в ДП "Философия"

 

Прием в докторска програма "Философия"

Програмата има изследователска насоченост в областта на Историята на философията на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от историята на философията, от гледна точка на постиженията и методите на съвременната философия и на другите сродни хуманитарни и социални науки. Тази програма дава възможност за реализация на самостоятелни и за участие в колективни изследователски проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии, за изготвяне на доклади и презентации и за изнасянето им на професионални научни конференции. Специален акцент е запознаването на докторантите с широк спектър от съвременни направления и методи във философията и сродните науки като инструменти на историко-философското изследване и по-конкретно със съвременните постижения в "историята на понятията" и в културната и социална история на философията.