Прием в майнър програма "Социология"

 

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя специализирани компетенции по социология към основната програма на студента. Програмата е четири семестриална. Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност социология, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма. През първия и втория семестър на minor-програмата - втора специалност се получават компетенции в областта на история на социологията и социология на образованието. Целта на обучението през първите два семестъра е студентите да бъдат въведени в основните теми и понятия,  използвани във социологическите дисциплини и да получат умения за използване на основни методи за работа в социологическото поле. През третия и четвъртия семестър се получават  компетенции в областите на актуалните теоретични области и изследователски полета на социологията,  като целта е да се специализират познанията на студентите в сферата на съвременната социология.