Ръководител

Проф. д-р Христо Тодоров

Проф. Христо Тодоров е ръководител на научно - изследоватеслкия проект "Какво означават думите в България? В търсене на интегрален философски подход към езика" към 

Проф. д-р Христо Тодоров е Заместник-ректор по качеството, оценяването и акредитацията от март 2012 г. Роден е на 8 август 1958 г. Завършил е философия в СУ “Св. Климент Охридски”, където защитава и докторската си теза през1992 г. с тема на дисертационния труд:"Съвременната философска херменевтика в Германия".  Работил е първоначално като гимназиален учител, а по-късно като преподавател по история на философията в СУ “Св. Климент Охридски”. От 2003 г. е професор в НБУ. От 2005 до 2012 г. е ръководител на департамент „Философия и социология”. Проф. Тодоров е бил на специализации в Тюбинген, Бохум, (като стипендиант на фондация “Александър фон Хумболт”) и Берлин. През 2001-2002 г. е бил гост-професор в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер. Научните интереси на проф. Тодоров са в областите на философската херменевтика, философията на историята, историята на понятията и биоетиката. В тези области са и по-голямата част от курсовете, които води в няколко бакалавърски и магистърски програми в НБУ и преди всичко в програмите по философия и социология. Проф. Тодоров е автор на повече от 90 научни публикации на български, немски, английски, френски и испански. По-важните от тях са монографиите „Очерци по философия на историята” (1996) и „Работа върху понятията” (2011) и статиите „Биографичният метод на Дилтай” (2011), „За авторитета” (2010), „Намерения и обещания в политиката” (2010), „Събития, действия, процеси” (2010), “Как мислим бъдещето?” (2008), “Responsibilities of Contemporary Universities” (2008), “Usages des traditions a l’époque de la mondealisation” (2007), “Какво е допустимо да се прави с ембриони? Германският случай” (2006), “Sobre la enajenacion de las ciencias humanisticas del mundo. Reflexiones sobre Autodefe, de Elias Canetti” (2006), “Über die Funktion der Philosophie. Der Philosophiebegriff im Spätwerk Wilhelm Diltheys“ (2004). Проф. Тодоров е превел от немски книгите: Райнхарт Козелек. „Студии по история на понятията” (2007), Райнхарт Козелек. „Пластове на времето” (2002), Вилхелм Дилтай. „Същността на философията” (2001), Ханс-Георг Гадамер. „История и херменевтика” (1994), Карл Ясперс. „Въведение във философията” (1994), Мартин Хайдегер. „Същности” (1993 и 1999 заедно с Димитър Денков) и Петер Сонди. „Теория на модерната драма” (1990)

За контакти:
НБУ

корпус 1, офис 102
тел. 8110102
e-mail: htodorov@nbu.bg