Ръководител

Доц. д-р Мартин Канушев

Доц. Мартин Канушев е ръководител на департамент „Философия и социология” от февруари 2014 г.  

Мартин Стефанов Канушев е роден на 9 август 1966 г. През 1991 г. получава магистърска степен по социология от СУ “Св. Климент Охридски”, а през 1999 г. защитава докторска дисертация. През 2007 г. се хабилитира в Институт по социология, БАН, а от началото на 2009 г. е редовен доцент в Нов български университет. Мартин Канушев е бил хоноруван преподавател по социология в СУ “Св. Климент Охридски” (от 1993 до 2008 г.) и ПУ “Паисий Хилендарски” (от 1995 до 2008 г.). Има научни специализации в университети на Франция, Холандия, Австрия, и Великобритания, и в Центъра за академични изследвания, София. Участвал е в близо 30 национални и международни изследователски проекта; има над 80 публикации по социология, от които 2 книги и множество студии и статии. Член на редакционната колегия на списание „Социологически проблеми” (от 2008 г.) и отговорен редактор на списание „Критика и хуманизъм” (от 2009 г.).Мартин Канушев е бил два пъти хоноруван преподавател по социология в НБУ: към Департамент „Антропология” (1998-2001 г.) и към департамент „Философия” (2007-2009 г.). Един от авторите на модул „Социлогия” към бакалавърска програма „Философия”; участник в създаването и реализирането бакалавърска програма „Социология” (директор на програмата от 2009-2012 г.) и на магистърските програми „Език и публичност. Философски и социологически подходи” и „Социална интеграция и управление на кризи”. Научните му интереси са в областта на съвременните социални, хуманитарни и поведенчески науки; теория и методология на познанието, социология на нормативните системи и институционалните практики, изследвания на властта, правото и медицината, дискурсивен анализ, архивни и биографични методи. Преподавателската му дейност се състои от редица лекционни курсове, най-важните от които са: Обща социология (GENB), „Лудост” и „престъпление” в съвременните общества (ОООК), Институции и социална регулация, Социални норми и патологии, Генеалогия и диагностика на социалните кризи, Социално изключване и бедност, Социология на девиантното поведение, Семейство и нови форми на съвместен живот. В момента приключва своята изследователска работа върху историята на наказателните институции в съвременното българско общество, която предстои да бъде рецензирана и публикувана.

 

Участвал е и е бил организатор на редица престижни международни проекти у нас и в чужбина:

 • 2004-2005: Политическа рационалност и съдебна власт: генеалогия на юридическите институции в Източна Европа.
 • 2005-2006: Психиатрична експертиза и девиантно поведение: археология на наказателната власт.
 • 2006-2008: Непълнолетните и насилието: трансформации на социалния контрол в българското общество.
 • 2007-2009: Социология на медицината: към критиката на понятието “душевна болест”.
 • 2009-2012: Предизвикателства пред представителната демокрация днес.
 • 2010-2012: Какво значат думите в България? В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика.

Той е автор също така на десетки статии и студии на български и английски език, като по важните от тях са:

 • Биополитика и човешки права: към генеалогията на проблемът за евтаназията. В: Социологически проблеми, 2006, 1-2.
 • Социално междувремие и политическа рационалност: към социология на управляемостта. В: Светове в социологията, УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2006.
 • Transformations of the Institutional Practices in the Bulgarian Legal System. Centre for Advanced Study, Sofia, 2006.
 • Ethics in Forensic Genetics. (in co-authorship). In: The Institutionalization of Ethics in Science Policy, Genewatch, London, United Kingdom, 2007.
 • Технологично конструиране на биополитиката: от дисциплинарни технологии към биотехнологии за контрол. В: Критика и хуманизъм 2007, 2.
 • Право и медицина: относно проблема за формите на медикализация на престъплението. В: Социологически проблеми 2007, 1-2.
 • Социалното конструиране на девиантния субект. Критика и хуманизъм, София, 2008.
 • Проблемът за евтаназията: социален контекст и етически основания. В: Институционализация на етиката в научната политика. София, 2008.
 • Генните технологии: научна рационалност срещу етическа критика. В: Институционализация на етиката в научната политика. София, 2008.
 • Expert Examination, Norm and Truth in the Bulgarian Judiciary System. In: “Rules” and “Roles”. Fluid Institutions and Hybrid Identities in East European Transformation Processes (1989 – 2005), Lit Verlag, Berlin, 2009.
 • Regimes of Truth: Social Context of Authority of the Criminal Law in the Bulgarian “Transitions”. Centre for Advanced Study, Sofia, 2009.
 • Наказание и революционна целесъобразност: българското наказателно право през периода 1944-1956 г. В: Критика и хуманизъм 2009, 2.
 • Постоянен надзор и инфранаказателност: българското наказателно право през периода 1957-1969 г. В: Социологически проблеми 2009, 3-4.
 • Биополитика и суверенност: към въпроса за границите на юридическата рационалност. В: Критика и хуманизъм 2010, 2.
 • Наказателна профилактика и мерки за сигурност: българското наказателно право през периода 1970-1989 г. В: Социологически проблеми, Извънреден брой, 2010.
 • Punishment and Power: Toward the Historical Sociology of Socialism. In: Sociological Problems, Sociology on Move, Special Issue, 2010.
 • Biopolics and Sovereignty: Toward the Question of the Limits of the Juridical Rationality. In: Critique and Humanism, Special Issue, 2010.
 • Господството на закона срещу властта на правосъдието: бележки върху един казус от историята на българското право. В: Ролята на закона: неслучилото се правово общество в България. Център за академични изследвания, София, 2011.
 • Мястото на наказанието „лишаване от права” в българското законодателство. В: Критика и хуманизъм 2011, 2.
 • Наказания и инфранаказателност или за икономията на репресията в социалистическото общество. В: Социологически проблеми 2011, 3-4.
 • Господството на закона срещу властта на правосъдието: бележки върху един казус от историята на българското право. В: (Не)станалото правово общество в България, Център за академични изследвания, София, 2012.
 • „Извънредният случай” – една легална династия на политическото престъпление в България”. В: Дискурсивни практики и идентичности, Социологически проблеми, Извънреден брой, 2012.
 • „Еxtraordinary case” – a legal dynasty of political crimes in Bulgaria”, In: Democracy and Crisis of the State, Critique and Humanism, Special Issue, 2012.
 • „Чужденецът – една радикална метаморфоза (Бележки върху фигурата на бежанеца през ХХ-ти век)”. В: Чужденецът и всекидневието.  Сборник, посветен на 60-годишнина на проф. Кольо Коев, Нов български университет, София, 2013. 
 • „Болести и отклонения: възможна ли е социологическа диагноза на българския преход”. В: Болестите на прехода. Преходът като болест. Критика и хуманизъм, 1, 2013.
 • Рецензия на докторската дисертация на Момчил Христов на тема: „Биополитическо конструиране на градското пространство. Изобретяване и усвояване на биополитически техники от индустриалния градски център до социалистическия хабитат”. В: Език и публичност (електронно списание), 1, 2014.
 • „Малцинство: социално деконструриране и физическо унищожаване”. В: По стъпките на Другия. Сборник, посветен на 60-годишнина на проф. Майя Грекова, Просвета, София, 2014.
 • Рецензия на докторската дисертация на Вероника Димитрова на тема: „Към социалното конструиране на тялото на гражданина: здравето, болестта и хигиената през междувоенния период в София”. В: Език и публичност (електронно списание), 2, 2014.
 • Социалното инжинерство – социологически ключ за разбиране на (българския) комунизъм. В: Да мислим образованието. Сборник, посветен на 60-годишнина на проф. Пепка Бояджиева, БАН, София, 2014.
 • Тялото на лагериста – живот по границите на смъртта. В: Социологически проблеми 3-4, 2014.

 

 

 

За Контакти:
НБУ корпус 1, офис 110

тел. 02/8110130

e-mail: mkanoushev@gmail.com