Доц. д-р Ясен Захариев

Доц. д-р Ясен Захариев

Академична длъжност: Доцент 

Научна степен: Доктор

Образование: Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Основни изследователски интереси в областта на: Теория на познанието; История на философията; Философията в България.

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
 Архивистика и архивно дело. История, география и култура на виното; философия на вкуса.

Възможности за експертиза в областта на: Споменатите по-горе изследователски интереси.


Преподавателски интереси в областта на: Liberal arts; История на философията; Теория на познанието; Херменевтика.


Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

 • Директор на Център за документи и архивни фондове в НБУ.
 • Член-основател и секретар на Институт за българска философска култура.
 • Лектор в Българска винена академия.
 • Автор и постоянен член в дегустационните комисии към списание DiVino и конкурс Винен индекс към Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки. 


Участие в национални и международни проекти:

 • Какво значат думите в България? В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика, НБУ-София. Проектът е финансиран от фонд „Научни изследвания".

 

 

По-важни публикации:
 

Монографии:

 • 2011. Магарето на Минерва, София.

Научни статии:

 • 1999. Димитър Михалчев и философската определеност на българина //Философски алтернативи, кн. 3-4, 5-6..
 • 2003. Необичайният превод на една статия от Иван Саръилиев, Известия на Хуманитарния департамент към МГУ “Св. Иван Рилски”, Т.3, София.
 • 2004. “Сократ” на проф. Иван В. Саръилиев, (в съавторство с Лидия Денкова), в: Саръилиев, И. Усилието да узнаваш, София.
 • 2005. Философът и луната, в: Саръилиев, И., Mediationes, София.
 • 2006. Архивите на НБУ: история, Университетски вестник, НБУ, бр.3.
 • 2007. Лекциите в архива на проф. Иван Саръилиев, Философски алтернативи, бр.6.
 • 2008. Ентусиазъм и самоинициатива, Философският XX век в България, Т.1.
 • 2009. Дебати и образи за науката през ХХ век в България, Критика и хуманизъм, кн. 28.
 • 2009. Личните архиви на НБУ, Библиосфера, бр. 11.http://www.bibliosphere.eu/11_5.htm
 • 2009. Димитър Михалчев 1880 - 1967. Dimitr Michalcev 1880 - 1967, в: Анета Ходина-Чермакова (1878-1941) и българо-чешката взаимност. Aneta Hodina-Cermakova (1878-1941) a bulharsko-ceska vzajemnost, Praha.
 • 2010. Перспективи и недоразумения в дискусията за периодизацията на българската философска мисъл от 60-те години на ХХ век, Философски алтернативи, бр. 6.
 • 2010. Записките от лекциите по философия на историята при Димитър Михалчев, Философски алтернативи, бр. 6.
 • 2010. Bergson Dans la Philosophie et les Archives du prof. Sarailieff, Vers les Deux Sources de la Morale et de la Religion, Sofia, 23.03.2011,http://ebox.nbu.bg/berg2/snim.html,