Проф. Кольо Коев, д.с.н.

Проф. Кольо Коев, д.с.н.

Академична длъжност: професор

Научна степен: дсн

Образование: СУ „Кл. Охридски”

Основни изследователски интереси в областта на: социология

Допълнителни изследователски интереси в областта на: философия и история

Възможности за експертиза в областта на: публичност, комуникации, обществено мнение, методологически проблеми на научното познание

Преподавателски интереси в областта на: социология, философия

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): 

 • гл. Редактор на сп. „Социологически проблеми”
 • член на редакционния съвет на сп. „Критика и хуманизъм”
 • член на редколегията на сп. „Хетеродоксия”, член на БСА

 

Участие в национални и международни проекти: Българо-словенски проект „Теория на практическата логика като органон на историческата социология на социализмите и преходите”

По-важни публикации: 

 • „Смисъл и проект – Хайдегерови следи във феноменологията на всекидневния живот на Алфред Шютц”. 
 • Социологически проблеми (специален брой „Свидетелство и архив – между микроистория и социология”), 2011; 
 • Всекидневни практики и практическа формализация: юрисдикцията на идниферентната всекидневност. 
 •  Социологически проблеми, (извънреден брой: „Легалност и (не)легитимност на властта”), 2010; 
 • „Ценностни трансформации и преживявания на несигурността”. 
 •  В: Европейските ценности в днешното българско общество. (съст. Г. Фотев). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009; 
 • „От нормативно понятие за класика към „класически ситуации’”. В: Иновативна социология. (съст. Г. Димитров). Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. София, 2007; 
 • Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание в края на ХІХ и началото на ХХ в. Изд. Просвета. София, 2003; 
 • Видимостта: феноменологични контексти. Изд. Критика и хуманизъм. София, 1996; Метаморфозите на чужденеца. Университетско издателство “Св. Климент Охридски” и изд. Наука и изкуство. София, 1991.