Департамент "Философия и социология"Департамент “Философия и социология” е създаден през пролетта на 2005 г. 

Целите на департамента са: 


- да предлага специализирани и интердисциплинарни образователни програми по философия и социология за бакалавърска, магистърска и докторска степен;

- да разгръща широка международна академична мрежа, която да позволява както международен студентски обмен за всички нива, така и организирането и провеждането на мащабни международни изследователски проекти и публични академични форуми, посветени на значими проблеми на съвременните общества.

- програмите на департамента са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация и са съобразени с европейските стандарти и с най-новите образователни тенденции и постижения в международен мащаб;  

- да развива целенасочена научна дейност, насочена във възлови за съвременната философия и социология приоритетни области.

В областта на философията департаментът се профилира в съвременната философия и по-специално в социалната и политическата философия, приложните етики, философията на езика и философията на образованието.

В областта на социологията приоритетни са теорията и методологията на социологическото познание, социологията на ценностите, социологията на всекидневието, на нормативните системи и институционалните практики, социология на властта, правото и медицината.

За досегашната дейност на департамент "Философия и социология можете да намерите Тук